مدرسه، فرصت بزرگ فهميدن است كه در آن،

روح قد مي كشد و بزرگ مي شود، پي بردن به معناي زندگي، راز زيستن و قانون حيات، زير سقف مدرسه به دست مي آيد.

بنايِ محبوب آن هميشه آباد

 


 از  تاريخ شنبه 1 شهريور93 دانش آموزان پايه اول،دوم،سوم  ساعت چهارم روزهاي شنبه را به عنوان ساعت ورزش در ورزشگاه علي بن ابيطالب خواهند بود.