مدرسه، فرصت بزرگ فهميدن است كه در آن،

روح قد مي كشد و بزرگ مي شود، پي بردن به معناي زندگي، راز زيستن و قانون حيات، زير سقف مدرسه به دست مي آيد.

بنايِ محبوب آن هميشه آباد